Entreprenadtvist – tänk på detta 

Att man ingår i ett avtal som byggherre och entreprenör är ett måste för att dels klargöra vad som verkligen gäller för exempelvis kostnad och tid – och dels också för att undvika en entreprenadtvist. Det senare kan emellertid komma att uppstå även om ett avtal finns. 

Som byggherre kan man exempelvis uppleva att entreprenören saltat notan och tagit betalt för en massa ÄTA-arbeten eller att det uförda arbetet har en massa fel och brister som inte alls ligger i linje med förväntningarna. 

Vem har rätt och vem har fel? Klart står att en entreprenadtvist är en komplex typ av tvist och att det därför – oavsett om man är byggherre eller entreprenör – bör ta juridisk hjälp för rådgivning och för att se över vilka möjligheter som finns med att driva en process vidare.

Juridisk hjälp för att forma avtalet 

 Rådet är även att man redan tar hjälp vid avtalsskrivningen. Tyvärr ser man att många av de entreprenadtvister som äger rum gör detta i onödan och som en följd av att en av parterna saknar nödvändig kunskap om entreprenadjuridik. Vilket kan göra att man också hamnar i trångmål antingen under projektets gång – eller i samband med att betalningen ska ske. 

Varje ärende är unikt och bör därför också behandlas på ett sådant sätt. Att anlita en jurist i samband med att avtalet upprättas gör att man kan undvika kostsamma och tidskrävande tvister i framtiden. 

Förlikning kan vara det bästa alternativet 

Det talande för en entreprenadtvist är att det kan ta lång tid innan den når domstolen. Det kan handla om 2-3 år och där man dessutom tar en risk i att få betala motpartens rättegångskostnader. Det handlar således om en oviss tid där kostnaderna kan bli väldigt höga. 

En förlikning kan därför ligga i båda parters intresse och även där kommer rätt juridisk hjälp att vara avgörande. Du kanske inte får exakt vad du siktar på – och kanske anser dig förtjäna och ha rätt till – men du blir ändå relativt nöjd. Samma sak gäller för motparten. 

Man ska även vara medveten om att en entreprenadtvist inte sällan innebär dålig publicitet och med detta också ett sämre rykte. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik